Posts

class 6 (10/13/2019)

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音) a o e b p m f d t n l g k h
2, learn  new pinyin (拼音)
di, du, ti, tu, ni, nu, nǚ, li, lu, lǚ, gu, ku, hu

3, new character dìdì弟弟 dúshū讀 書 dùzǐ肚 子 tīzǐ梯 子 <

class 5(10/6/2019)

What we learning Today:


1,To review pinyin ( 拼音)a o e b p m f d t n l g k h  
2, learn  new pinyin (拼音)i, u,  ü

bi, bu, pi, pu, mi, mu, fu 3, new characterbí   zǐ 鼻子  bǐ 筆bù 不pú táo 葡萄 mǐ fàn 米 飯 mù 木4.YouTube  link https://www.youtube.com/watch?v=GvTjm2gGM7w
https://www.youtube.com/watch?v=ElKOrA_ECCwi
https://www.youtube.com/watch?v=RNgSTwHryvk    u
https://www.youtube.com/watch?v=fJgjm6IJIZQ     ü

class 4 (9/29/2019)

What we learning Today:


1,To review: Number 1-10
yīèr    sān       sì        wǔ    liù      qī       bā       jiǔ       shí  


一二三四   五     六     七       八        九        十  2, To review  pinyin (拼音)a o e     b p m f d 
3, learn  new pinyin (拼音) t n l g k h           

ta,  te, na, te, la, le, ga, ge, ka, ke, ga, he     4, new charactertā   他, 她,它
tǎ   塔ta
ná  拿
lā  拉 là  辣
lè  樂
gē gē  哥哥
chàng gē  唱歌
gē bó 胳膊
kā fēi  咖啡
kǎ   卡
kě  渴
shàng kè  上課
hē shuǐ 喝水  5,YouTube  linkhttps://www.youtube.com/watch?v=DWtwPdMuR-0一到 十
https://www.youtube.com/watch?v=LHMMsjwdfYgb p m f
https://www.youtube.com/watch?v=DQyeNLPH4yY   d t n l
https://www.youtube.com/watch?v=_tVuB88-JLY&list=PLeGji5tKfgGFjjfhdqc2Rtz9Ryz5qyJ7-&index=3  g k h
https://www.youtube.com/watch?v=b6h4p5GbAXw&list=PLkz24RuOLe95q6XReXAyq3HSSW4xM1kJo字母表

class3 (9/22/2019)

What we learning today
1,Number 数字
五wǔ 5
六liù 6
七qī 7
八bā 8
九jiǔ 9
十shí 10


LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=AFmacmrRa-E
https://www.youtube.com/watch?v=ahvxaKXgbI0

2,Mandarin Chinese Pronunciation      漢語拼音 m f d 

ma,  mo,  me,  fa,  fo,  da,  de

LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=H6jX4oZrlwo&list=PLilLQbtPn9iJ96GTX-h6D59g1jhISaFzY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6OTKUwOeHg


3, new character mā mā  媽媽

 mǎ      馬

mō       摸

mó dāo 磨刀

tóu fà  頭髮

 fó      佛

huí dá  回答

dà    大

dǎ rén 打人class 2 ( 9/15/2019)

What we learning Today:

1,Number 数字
一yī 1
二èr 2
三sān 3
四   sì        4
2,Mandarin Chinese Pronunciation      漢語拼音
a o e b p

b a,  b o,  pa ,  po 
3,new character bā       八
bá luó bo 拔蘿蔔
bǎ zǐ  靶子
bà bà 爸爸
pā  趴
pà  怕
shàng pō 上坡