Posts

class 13 (12/8/2019)

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音)

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s  w y  ai ei ui

https://www.youtube.com/watch?v=Li0EDfWMYWc

https://www.youtube.com/watch?v=kdKofzbLaOw


2,Review Character


挨着āi zhe 高gāo 矮ǎi 愛ài 白bái 奶奶nǎinǎi 爺爺yéyé 眉毛méi máo 黑hēi 美麗měilì 飛機fēijī 圍巾wéi jīn 水shuǐ 眼睛yǎn jīng 上邊shàng biān 中間zhōng jiān 下邊xià biān 羽毛yǔ máo


3,write

六,http://bishun.strokeorder.info/mandarin.php?q=%E5%85%AD

七,http://bishun.strokeorder.info/mandarin.php?q=%E4%B8%83

八,http://bishun.strokeorder.info/mandarin.php?q=%E5%85%AB

九,http://bishun.strokeorder.info/mandarin.php?q=%E4%B9%9D

十,http://bishun.strokeorder.info/mandarin.php?q=%E5%8D%81

4,review  Chineseriddle 
mí  yǔ     謎語  (眼睛)
shàng biān máo ,xià biān máo

class 12 (11/24/2019)

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音)

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s  w y   


https://www.youtube.com/watch?v=-PZNZ-dlVgA&list=PL4EB8667A06DA2FB0&index=11


2,Review Character
qīng wā青蛙 wàzǐ襪子 wǒ我 wò shǒ握手 wū yā烏鴉 wǔ五 tiào wǔ跳舞 wǔ shù武術 yá牙 yī  fú衣服 yī shēng醫生 mǎ yǐ螞蟻 yǐ zǐ椅子 yú魚 yǔ máo羽毛 xià yǔ下雨

3,write

白,https://strokeorder.com.tw/%E7%99%BD.html

兔,https://strokeorder.com.tw/%E5%85%94.html


耳,https://strokeorder.com.tw/%E8%80%B3.html

朵,https://strokeorder.com.tw/%E6%9C%B5.html

4,review Chinese 兒歌
xiǎo báitùbáiyòubái 小白兔白又白 liǎngzhīěrduǒshùqǐlái 兩隻耳朵竪起來 Àichīluóbohé  qīng cài 愛吃蘿蔔和青菜 bèngbèngtiàotiàozhēnkěài
蹦蹦跳跳真可愛

class 11( 2019/11/17)

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音)

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s 

2,Review Character


zá 砸 zǐsè紫色 xiězì寫字 zìdiǎn 字典 zúqiú足球 cāzhuōzǐ擦桌子 cèsuǒ厠所 cí jìzhōng wén xué xiào 慈濟中文學校 yúcì 魚刺 xì 細 cū 粗 bǐsàbǐng比薩餅 yán sè顔色 sījī 司機 sì 四

class 10 (2019/11/10 )

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音)

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s 

2, New Character
zá 砸 zǐsè紫色 xiězì寫字 zìdiǎn 字典 zúqiú足球 cāzhuōzǐ擦桌子 cèsuǒ厠所 cí jìzhōng wén xué xiào 慈濟中文學校 yúcì 魚刺 xì 細 cū 粗 bǐsàbǐng比薩餅 yán sè顔色 sījī 司機 sì 四

class9 (2019/11/3)

What we learning Today:
1,To review pinyin ( 拼音)
a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r  
2, new character chǐ zǐ 尺子 shā zǐ沙子 shé 蛇 shè jiàn射箭 lǎo shī 老師 shī zǐ獅子 shí tóu石頭 shū 書 lǎo shǔ 老鼠 shù樹 shù yè 樹葉 3.YouTube  link
https://www.youtube.com/watch?v=jkVKm6eDX2c https://www.youtube.com/watch?v=Vsx9ui_AJIkzh ch sh r https://www.youtube.com/watch?v=tXuGGYbtAm8 zh ch sh r

class 8 (2019/10/27 )

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音) a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x 2, learn  new pinyin (拼音)
zh ch sh
3, new character 樹枝shù zhī 紙 zhǐ 豬zhū 竹子zhú zǐ 蠟燭làzhú